rất muốn ở bên anh

rất muốn ở bên anh

Raphinha có gì khiến Chelsea, Barcelona và Arsenal đều thèm muốn?【rất muốn ở bên anh】:Chelsea gần nh