Neville: Cristiano Ronaldo có thể trở thành Pogbanman United tiếp theo không thể rời bỏ anh ta nữa.

Neville: Cristiano Ronaldo có thể trở thành Pogbanman United tiếp theo không thể rời khỏi anh ấy.